Статут учнівського самоврядування

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ І

Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів.

Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.

Стаття 3. Метою РУС є формування в учнів почуття господаря ліцею, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 4. Основною мовою спілкування в ліцеї є державна мова – українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності ліцею.

Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

 

Розділ II

Права, свободи та обов’язки

Стаття   6. Усі учні ліцею є рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 7. Особистість кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність. Образою честі й гідності кожного, хто працює чи навчається в ліцеї, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 8. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття 9. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та навчальним закладом. Учень зобов’язаний:

– пройти курс шкільного навчання ;

– подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

– виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;

– дотримуватись норм та правил поведінки.

Стаття 10. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 11. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 12. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в ліцеї.

Стаття 13. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії.

Стаття 14. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.

Стаття 15. Кожен учень або працівник ліцею зобов’язаний неухильно додержуватися Статуту та законів РУС ліцею.

Стаття 16. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 17. Учні мають право брати участь в управлінні справами РУС ліцею, вільно обирати і бути обраними до органів РУС ліцею, подати свою пропозицію.
Стаття 18. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Стаття 19. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 20. Кожен учень ліцею має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Стаття 21. Учням забороняється:

21.1.палити на території ліцею, вживати алкоголь, використовувати нецензурні слова;

21.2. приходити до ліцею у неналежному вигляді;

21.3. використовувати мобільний телефон на уроках;

21.4. зривати навчальний процес у цілому або одного уроку;

21.5. пропускати навчальні заняття без поважних причин, запізнюватись;

21.6. принижувати своїх товаришів, дорослих, учителів.

 

Розділ III

Вибори

Стаття 22. Кандидат на голову РУС висувається як групою учнів, так і шляхом самовисунення.

Стаття 23. Голова РУС обирається таємним голосуванням на загальношкільних зборах.

Стаття 24. Вибори проводяться на другий рік повноважень голови учкому.

Стаття 25. Голова РУС обирається простою більшістю голосів учнів класів ліцею шляхом таємного голосування.

Стаття 26. Право бути обраним має  кожен учень 8-11 класів ліцею.

Стаття 27. Офіційне оголошення результатів виборів голови РУС проводиться на наступний день після виборів.

Стаття 28. Новообраний голова РУС вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні.

Стаття 29. Голові РУС вручається посвідчення голови РУС.  

 

Розділ IV

Структура РУС ліцею

Стаття 30. Учнівське самоврядування відповідає певній структурі.

Стаття 31. Кожен класний колектив обирає старосту.

Стаття 32. Староста представляє інтереси свого класу у раді старост 5-11 класів.

Стаття 33. Головами комісій можуть бути учні 8-11 класів.

Стаття 34. Староста та представники комісій обираються строком на один рік повноважень.

Розділ V

Загальні учнівські збори ліцею

Стаття 35. Найвищим органом РУС ліцею є загальні учнівські збори.

Стаття 36. Загальні учнівські збори ліцею мають скликатися не рідше 2-х разів на рік.

Стаття 37. Загальні учнівські збори ліцею вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

 

Розділ VI

Учнівська рада

Стаття 38. Учнівська рада є органом влади ліцеїстів, що підпорядковується загальним зборам ліцею, затверджується лише директором ліцею.

Стаття 39. Обраним до ради може бути кожен учень, що визнає Статут і дотримується законів ліцею.

Стаття 40. Рада вирішує питання про порушення законів ліцею і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування та інше).
Стаття 41. Рада може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуаціі з викладачем чи працівником ліцею.

Стаття 42. Рада організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя ліцею.

Стаття 43. Рада контролює роботу старост. Учнівська рада може бути присутня на засіданні педагогічної ради ліцею.

Стаття 44. Староста – це ліцеїст, який слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками ліцею законів у межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

Стаття 45. Старосту обирає класний колектив.

Стаття 46. Староста звітується перед головою РУС, класним керівником, адміністрацією ліцею.

Стаття 47. Члени ради та голови комісій керують роботою окремих комісій.

Стаття 48. Члени ради збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи РУС і представляють їх на зборах ради.

Стаття 49. Члени ради представляють своїм класам звіти роботи ліцейної ради.

Стаття 50. Голова РУС є правою рукою  голови РУС.

Стаття 51. Секретар РУС веде протокол зборів.

Стаття 52. Комісії  піклуються про молодших ліцеїстів.

Стаття 53. Комісії залучають дітей, підлітків до господарсько-трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля.

Стаття 54. Комісії готують творчі виставки учнів.

Стаття 55. Комісії у кожному класі організовують культурно-масову роботу, залучають учнів до участі в загальношкільних заходах.

Стаття 56. Комісії організовують культпоходи та екскурсії з урахуванням заявок класних колективів, ведуть облік відповідної роботи.
Стаття 57. Комісії надають посильну допомогу класним керівникам, бібліотекарям

Стаття 58. Комісії співпрацюють між собою.

 

Розділ VII

Голова РУС

Стаття 59. Голова учкому є гарантом прав учнів у ліцеї.

Стаття 60. Голова учкому безпосередньо коригує і спрямовує  роботу комісій.

Стаття 61. Голова співпрацює з дирекцією згідно Статуту.

Стаття 62. Голова може бути присутнім на засіданні педагогічної ради ліцею, виступати на захист учнів ліцею.

Стаття 63. Голова звітується перед учнівським самоврядуванням два рази в рік.

Стаття 64. Голова складає таку присягу:

Я, (ім’я та прізвище), волею учнів ліцею обраний головою учнівського
самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу
відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу ліцею, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту ліцею, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет ліцею, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів ліцею, гідно нести високе звання голова РУС, сумлінно виконувати свої обов’язки.

Стаття 65. Голова планує і веде збори ради.

Стаття 66. Голова розподіляє завдання між членами ради.

Стаття 67. Голова співпрацює з директором ліцею, замісником та комісіями.

Стаття 68. Голова виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією ліцею, вчителями і місцевою громадою.

 

Розділ VIII

Керівництво

Стаття 69. Вищим органом РУС ліцею є учнівські збори, які проводять двічі на рік.

Стаття 70. Керівні функції РУС виконує учнівська рада, яку скликають 1 раз на місяць.

Стаття 71. Головою ради учнівського колективу може бути учень 8-11 класу, якого обирають відкритим голосуванням члени РУС або на загальношкільних виборах голови РУС ліцею.

Розділ ІX

Прикінцеві положення

Стаття 72. Статут набуває чинності з моменту затвердження його зборами.

Стаття 73. День прийняття Статуту РУС є загальним святом – днем Статуту Ради учнівського самоврядування.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Загальні положення.
1.1. Організація Ради учнівського самоврядування (надалі РУС) в Ліцеї, імені В’ячеслава Чорновола, як процес організації ліцеїстами життєдіяльності свого колективу, керується Конституцією України, Законами України «Про загальну середню освіту».
1.2. Організація РУС базується на демократичних засадах у поєднанні з національними та загальнолюдськими принципами і спрямована на:
– формування і розвиток соціально – активної особистості, виховання патріота суверенної України з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості;
– забезпечення і захист прав інтересів учнів, підвищення у них інтересу до знань;
– розвиток здібностей обдарованих учнів відповідно до їх нахилів;
– пропаганду здорового способу життя;
– запобігання негативним проявам в учнівському середовищі;
– організацію дозвільно-розважальної діяльності;
1.3. У своїй діяльності орган РУС керується чинним законодавством України, рішеннями органів управління освіти адміністрації Жовківської міської ради, Статутом навчального закладу та цим Положенням.
1.4. Учасниками організації РУС можуть бути всі учні навчального закладу.
2. Структура і організація роботи організації РУС
2.1. Початковий ступінь РУС ліцею імені В’ячеслава Чорновола здійснюється на рівні класу, вищий – на рівні навчального закладу.
2.2. Вищим органом організації РУС є загальні збори (конференція), куди обираються представники від кожного класу, де затверджується Положення про учнівське самоврядування навчального закладу, обирається виконавчий орган, визначається його структура і термін повноважень, заслуховується звіт. Загальні збори (конференція) проводяться не рідше одного разу на рік.
2.3. Виконавчий орган РУС ліцею обирається терміном на один рік шляхом голосування на загальних зборах або конференції учнів.
2.4. Кількісний склад виконавчого органу РУС визначається пропорційно від кожного класу в залежності від кількості класів.
2.5. Виконавчий орган РУС обирає президента, його заступників, секретаря та створює комісії.
2.6. Кількість центрів, їх назви, коло обов’язків та завдання визначає орган РУС за погодженням з адміністрацією навчального закладу. Кожна комісія на першому організаційному засіданні обирає голову комісії, планує свою роботу. Засідання комісій проводяться не рідше одного разу на місяць.
2.7. Перелік питань, що належить до компетенції виконавчого органу РУС та план роботи узгоджується з адміністрацією закладу.
2.8. Голова виконавчого органу РУС координує роботу комісій, проводить засідання активу, здійснює контроль за виконавчою дисципліною, є членом педагогічної ради навчального закладу та бере участь в її роботі, де обговорюються питання РУС, проблемні питання життя учнівського колективу та окремих учнів. Звертатися з відповідними пропозиціями до адміністрації навчального закладу, ради ліцею.
2.9. Заступник голови виконавчого органу РУС організовує діяльність центрів, ведення документації (план роботи, плани проведення заходів тощо), контролює виконання рішень та інформує про це членів РУС, у разі відсутності голови виконує його обов’язки.
2.10. Члени органів РУС зобов’язанні бездоганно виконувати вимоги до учасника навчально-виховного процесу, які передбачені Уставом ліцею, бути учасниками у всіх добродійних справах, захищати честь свого закладу та інтереси його учнів.
2.11. Позбавлення членства в органах РУС допускається у випадках, якщо член виконавчого орану РУС:
– порушує правила внутрішнього розпорядку;
– не систематично виконує свої обов’язки;
– вибуває з навчального закладу.
2.12. У разі кількісної зміни в органах РУС учні повинні протягом десяти днів обрати іншого члена з того ж первинного осередку.
3. Педагогічний колектив і учнівське самоврядування
Педагогічний колектив, керівництво навчального закладу сприяють організації і вдосконаленню РУС, надають необхідну інформацію про організацію навчально-виховного процесу, співпрацюють у вирішенні всіх питань життя колективу, надають учнівському активу всебічну допомогу.
3.1. Засідання виконавчого органу РУС проводиться не більше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на засіданні присутні дві третини його членів.
3.2. На засіданнях виконавчого органу РУС можуть запрошуватись учні, вчителі, представники адміністрації навчального закладу, батьки.
3.3. Гласність РУС забезпечується шляхом оперативного доведення інформації про прийняті рішення через керівників первинних осередків та висвітленням цих питань через повідомлення на спеціальному стенді оголошень.
4. Первинні осередки в учнівському самоврядуванні
4.1. Головною структурною одиницею РУС є первинний колектив: клас. Самоврядування у первинних осередках має аналогічну структуру відповідно до структури виконавчого органу РУС навчального закладу.
4.2. Вищим органом РУС первинного осередку є збори класу, на яких шляхом голосування обирається голова, його заступник та відповідальні за окремі сфери діяльності.
4.3. Збори первинного осередку проводяться не менше одного разу на місяць. Після завершення річних видів роботи підбиваються підсумки і планується робота на майбутнє.
5. Права і обов’язки членів органів РУС
5.1. Члени органів РУС мають права та обов’язки, якими наділені учні ліцею, згідно з законодавством України
5.2. Члени РУС мають право:
– обирати і бути обраним до будь якого органу РУС;
– звертатися до будь якого органу самоврядування і отримувати відповідь по суті питань.

ПРАВИЛА РУС

1. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного рішення.
2. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей відберемо золоті.
3. Думку викладай розважливо, якщо потрібно – повтори.
4. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно.
5. Чітко втямиш – краще зробиш.
6. Погодився легко – не означає, що сприйняв глибоко.
7. Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів, і не смій задаватись.
8. Довіру треба розуміти так: все перевіряється ділом, турботою і дружбою.
9. Перш ніж прийняти рішення, навчись бездоганно його виконувати.
10. Усяке діло вінчає результат. Не соромно помилятись. Соромно не вміти виправлятись.
11. Зауваження приймаються, пропозиції виконуються.
12. Твори, фантазуй сміливіше – шукай шляхів виконання рішень.
13. Не відкладай на завтра вирішення того питання, яке необхідно і можна вирішити сьогодні.
14. Прийняв рішення – виконуй! Доручив іншим – довіряй! Перевіряючи допомагай.
Дозволяється:
• Надихати на справи.
• Підтримувати будь-яке починання.
• Поважати думку інших.
• Довіряти і не поспішати.
• Переконувати і бути впевненим у правоті.
• Дивитись на проблеми з точки зору товаришів.
• Радити, але не нав’язувати.
• Надихати, а не пригнічувати.
• Підтримувати, а не критикувати.
• Поважати, але в жодному разі не принижувати.
• Не вимагати від інших того, чого не вимагаєш від себе.
• Справу робити, а не керувати.
• Створити гарну репутацію своїм товаришам
• Визнавати свою неправоту швидко і рішуче.
• Не звинувачуй ні в чому інших.
• Не сперечатись – супереч – не кращий спосіб з’ясування стосунків.
• Поважати думку інших.
Боятися не діла, а бездіяльності та байдужості.
В результаті роботи:
– Спілкування з педагогами та органами місцевої влади
– Одержання знань і навичок самостійної роботи та корисної інформації
– Професіоналізм
– Вирішення важливих питань

КОДЕКС ЧЕСТІ ЛІЦЕЇСТА

Ми, вільні та рівні у своїх правах члени педагогічного колективу, учні та їхні батьки, заявляємо про створення ліцейної громади, пріоритетною задачею якої є створення умов для творчого розвитку кожного.
І. У своєму повсякденному житті, дома й у ліцеї ми прагнемо:
* Поважати гідність особистості кожного;
* Бути терплячими;
* Бути ввічливими;
* Бути щедрими;
* Берегти та збільшувати традиції ліцею;
ІІ. Засуджується й не приймається громадою ліцею:
* Паління, наркотики й алкоголь;
* Лихослів’я;
* Азартні ігри;
* Запізнення й прогули;
* Неділовий стиль одягу на навчальних заняттях.